ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Publications


2024


How Well Do Supervised Models Transfer to 3D Medical Segmentation?

Wenxuan Li, Alan Yuille, Zongwei Zhou* | ICLR | 2024 | PDF

HISR: Hybrid Implicit Surface Representation for Photorealistic 3D Human Reconstruction

Angtian Wang, Yuanlu Xu, Nikolaos Sarafianos, Robert Maier, Edmond Boyer, Alan Yuille, Tony Tung | AAAI | 2024 | PDF

Neural Textured Deformable Meshes for Robust Analysis-by-Synthesis

Angtian Wang, Wufei Ma, Alan Yuille, Adam Kortylewski | WACV | 2024 | PDF

Learning Part Segmentation from Synthetic Animal

Jiawei Peng, Ju He, Prakhar Kaushik, Jiteng Mu, Zihao Xiao, Zongwei Zhou, Alan Yuille | WACV Workshop | 2024 | PDF

2023


3D-Aware Visual Question Answering about Parts, Poses and Occlusions

Xingrui Wang, Wufei Ma, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Alan Yuille | NeurIPS | 2023 | PDF

AbdomenAtlas-8K: Annotating 8,000 Abdominal CT Scans for Multi-Organ Segmentation in Three Weeks

Chongyu Qu, Tiezheng Zhang, Hualin Qiao, Jie Liu, Yucheng Tang, Alan Yuille, Zongwei Zhou | NeurIPS | 2023 | PDF

Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data

Yu-Cheng Chou, Bowen Li, Deng-Ping Fan, Alan Yuille, Zongwei Zhou | MIR | 2023 | PDF

Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation

Yixiao Zhang, Xinyi Li, Huimiao Chen, Alan Yuille, Yaoyao Liu, Zongwei Zhou | MICCAI | 2023 | PDF

SwinMM:Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation

Yiqing Wang*, Zihan Li*, Zihao Wei*, Jieru Mei*, Chen Wang, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou | MICCAI | 2023 | PDF

Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis

Bowen Li, Yu-Cheng Chou, Shuwen Sun, Hualin Qiao, Alan Yuille, Zongwei Zhou | MICCAI Workshop | 2023 | PDF

3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation

Yi Zhang, Pengliang Ji, Angtian Wang, Jieru Mei, Adam Kortylewsky, Alan Yuille | ICCV | 2023 | PDF

Diffusion Models as Masked Autoencoders

Chen Wei, Karttikeya Mangalam, Po-Yao Huang, Yanghao Li, Haoqi Fan, Hu Xu, Huiyu Wang, Cihang Xie, Alan Yuille, Christoph Feichtenhofer | ICCV | 2023 | PDF

CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection

Jie Liu, Yucheng Tang, Yixiao Zhang, Yongyi Lu, Alan Yuille, Zongwei Zhou | ICCV | 2023 | PDF

SMAUG: Sparse Masked Autoencoder for Efficient Video-Language Pre-training

Yuanze Lin, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan Yuille, Cihang Xie | ICCV | 2023 | PDF

CancerUniT: Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans

Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang | ICCV | 2023 | PDF

Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning

Liangyu Chen, Yutong Bai, Siyuan Huang, Yongyi Lu, Bihan Wen, Alan Yuille, Zongwei Zhou | MIDL | 2023 | PDF

SQUID: Deep Feature In-Painting for Unsupervised Anomaly Detection

Tiange Xiang, Yixiao Zhang, Yongyi Lu, Alan Yuille, Chaoyi Zhang, Weidong Cai, Zongwei Zhou | CVPR | 2023 | PDF

InstMove: Instance Motion for Object-Centric Video Segmentation

Qihao, Junfeng Wu, Yi Jiang, Xiang Bai, Alan Yuille, Song Bai | CVPR | 2023 | PDF


InstMove: Instance Motion for Object-Centric Video Segmentation

Qihao Liu, Junfeng Wu, Yi Jiang, Xiang Bai, Alan Yuille, Song Bai | CVPR | 2023 | PDF

Super-CLEVR: A Virtual Benchmark to Diagnose Domain Robustness in Visual Reasoning

Zhuowan Li, Xingrui Wang, Elias Stengel-Eskin, Adam Kortylewski, Wufei Ma, Benjamin Van Durme, Alan L Yuille | CVPR | 2023 | PDF

Multispectral Video Semantic Segmentation: A Benchmark Dataset and Baseline

Wei Ji, Jingjing Li, Cheng Bian, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Li Cheng | CVPR | 2023 | PDF

Label-Free Liver Tumor Segmentation

Qixin Hu, Yixiong Chen, Junfei Xiao, Shuwen Sun, Jieneng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou | CVPR | 2023 | PDF

Compositor: Bottom-up Clustering and Compositing for Robust Part and Object Segmentation

Ju He, Jieneng Chen, Ming-Xian Lin, Qihang Yu, Alan L Yuille | CVPR | 2023 | PDF

Masked Autoencoders Enable Efficient Knowledge Distillers

Yutong Bai, Zeyu Wang, Junfei Xiao, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan L Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie | CVPR | 2023 | PDF

MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models

Chenglin Yang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Xiaoding Yuan, Yukun Zhu, Alan Yuille, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen | ICLR | 2023 | PDF

VoGE: A Differentiable Volume Renderer using Neural Gaussian Ellipsoids

Angtian Wang, Peng Wang, Jian Sun, Adam Kortylewski, Alan Yuille | ICLR | 2023 | PDF


Label-Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Partial Labels

Mintong Kang, Bowen Li, Zengle Zhu, Yongyi Lu, Elliot K. Fishman, Alan Yuille, Zongwei Zhou | ISBI | 2023 | PDF

Delving into Masked Autoencoders for Multi-Label Chest X-ray Classification

Junfei Xiao, Yutong Bai, Alan Yuille, Zongwei Zhou | WACV | 2023 | PDF

CORL: Compositional Representation Learning for Few-Shot Classification

Ju He, Adam Kortylewski, Alan Yuille | WACV | 2023 | PDF

CoKe: Localized Contrastive Learning for Robust Keypoint Detection

Yutong Bai, Angtian Wang, Adam Kortylewski, Alan Yuille | WACV | 2023 | PDF

2022


Learning Road Scene-level Representations via Semantic Region Prediction

Zihao Xiao, Alan Yuille, Yi-Ting Chen | CORL | 2022 | PDF

Assembling Existing Labels from Public Datasets to Diagnose Novel Diseases: COVID-19 in Early 2019

Zengle Zhu, Mintong Kang, Alan Yuille, Zongwei Zhou | NeurIPS Workshop | 2022 | PDF

Synthetic Tumors Make AI Segment Tumors Better

Qixin Hu, Junfei Xiao, Yixiong Chen, Shuwen Sun, Jie-Neng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou | NeurIPS Workshop | 2022 | PDF

Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning

Liangyu Chen, Yutong Bai, Siyuan Huang, Yongyi Lu, Bihan Wen, Alan Yuille, Zongwei Zhou | NeurIPS Workshop | 2022 | PDF

OOD-CV: A Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images

Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Wufei Ma, Mingxin Yu, Shenxiao Mei, Angtian Wang, Ju He, Alan Yuille, Adam Kortylewski | ECCV | 2022 | PDF

K-Means Mask Transformer

Qihang Yu, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Maxwell Collins, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen | ECCV | 2022 | PDF

In Defense of Online Models for Video Instance Segmentation

Junfeng Wu*, Qihao Liu*, Yi Jiang, Song Bai, Alan Yuille, Xiang Bai | ECCV | 2022 | PDF

CP2: Copy-Paste Contrastive Pretraining forSemantic Segmentation

Feng Wang, Huiyu Wang, Chen Wei, Alan Yuille, Wei Shen | ECCV | 2022 | PDF

Robust Category-Level 6D Pose Estimation with Feature-level Render and Compare

Wufei Ma, Angtian Wang, Alan Yuille, Adam Kortylewski | ECCV | 2022 | PDF

Explicit Occlusion Reasoning for Multi-person 3D Human Pose Estimation

Qihao Liu, Yi Zhang, Song Bai, Alan Yuille | ECCV | 2022 | PDF

In Defense of 2D Image Pre-training for 3D Video Classification

Xianhang Li, Huiyu Wang, Chen Wei, Jieru Mei, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie | ECCV | 2022 | PDF

PartImageNet: A Large, High-Quality Dataset for Part Something

Ju He, Shuo Yang, Shaokang Yang, Adam Kortylewski, Xiaoding Yuan, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Cheng Yang, Qihang Yu, Alan Yuille | ECCV | 2022 | PDF

Context Enhanced Stereo Transformer

Weiyu Guo, Zhaoshuo Li, Yongkui Yang, Zheng Wang, Russ Taylor, Mathias Unberath, Alan Yuille, Yingwei Li | ECCV | 2022 | PDF

CateNorm: Categorical Normalization for Robust Medical Image Segmentation

Junfei Xiao, Lequan Yu, Zongwei Zhou, Yutong Bai, Lei Xing, Alan Yuille, Yuyin Zhou | MICCAI Workshop | 2022 | PDF

CMT-DeepLab: Clustering Mask Transformers for Panoptic Segmentation

Qihang Yu, Huiyu Wang, Dahun Kim, Siyuan Qiao, Maxwell Collins, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen | CVPR | 2022 | PDF

Lite Vision Transformer with Enhanced Self-Attention

Chenglin Yang, Yilin Wang, Jianming Zhang, He Zhang, Zijun Wei, Zhe Lin, Alan Yuille | CVPR | 2022 | PDF

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition

Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li | CVPR | 2022 | PDF

Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-Training

Chen Wei, Haoqi Fan, Saining Xie, Chao-Yuan Wu, Alan Yuille, Christoph Feichtenhofer | CVPR | 2022 | PDF


Simulated Adversarial Testing of Face Recognition Models

Nataniel Ruiz, Adam Kortylewski, Weichao Qiu, Cihang Xie, Sarah Adel Bargal, Alan Yuille, Stan Sclaroff | CVPR | 2022 | PDF

A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Vision Transformer

Sucheng Ren, Huiyu Wang, Zhengqi Gao, Shengfeng He, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie | CVPR | 2022 | PDF

Learning Part Segmentation through Unsupervised Domain Adaptation from Synthetic Vehicles

Qing Liu, Adam Kortylewski, Zhishuai Zhang, Zizhang Li, Mengqi Guo, Qihao Liu, Xiaoding Yuan, Jiteng Mu, Weichao Qiu, Alan Yuille | CVPR | 2022 | PDF

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Wei Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc V. Le, Alan Yuille, Mingxing Tan | CVPR | 2022 | PDF

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, YIngwei Li, Alan Yuille | CVPR | 2022 | PDF

TransMix: Attend to Mix for Vision Transformers

Jie-Neng Chen, Shuyang Sun, Ju He, Philip Torr, Alan Yuille, Song Bai | CVPR | 2022 | PDF

Point-Level Region Contrast for Object Detection Pre-Training

Yutong Bai, Xinlei Chen, Alexander Kirillov, Alan Yuille, Alexander C. Berg | CVPR | 2022 | PDF

iBOT: Image BERT Pre-Training with Online Tokenizer

Jinghao Zhou, Chen Wei, Huiyu Wang, Cihang Xie, Wei Shen, Alan Yuille, Tao Kong | ICLR | 2022 | PDF

Fast AdvProp

Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie | ICLR | 2022 | PDF

Unsupervised Domain Adaptation through Shape Modeling for Medical Image Segmentation

Yuan Yao, Fengze Liu, Zongwei Zhou, Yan Wang, Wei Shen, Alan Yuille, Yongyi Lu | MIDL | 2022 | PDF

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition

Ju He, Jie-Neng Chen, Adam Kortylewski, Alan Yuille -Internship | AAAI | 2022 | PDF

2021


Glance-and-Gaze Vision Transformer

Qihang Yu, Yingda Xia, Yutong Bai, Yongyi Lu, Alan Yuille, Wei Shen | NeurIPS | 2021 | PDF

Neural View Synthesis and Matching for Semi-Supervised Few-Shot Learning of 3D Pose

Angtian Wang, Shenxiao Mei, Alan Yuille, Adam Kortylewski | NeurIPS | 2021 | PDF

Are Transformers More Robust than CNNs?

Yutong Bai, Jieru Mei, Alan Yuille, Cihang Xie | NeurIPS | 2021 | PDF

Occluded Video Instance Segmentation: Dataset and ICCV 2021 Challenge

Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip HS Torr, Song Bai. | NeurIPS Datasets and Benchmarks | 2021 | PDF

Understanding Catastrophic Forgetting and Remembering in Continual Learning with Optimal Relevance Mapping

Prakhar Kaushik, Alex Gain, Adam Kortylewski, Alan Yuille | NeurIPS Workshop | 2021 | PDF

Searching for TrioNet: Combining Convolution with Local and Global Self-Attention

Huaijin Pi, Huiyu Wang, Yingwei Li, Zizhang Li, Alan Yuille | BMVC | 2021 | PDF

Segmentation for Classification of Screening Pancreatic Neuroendocrine Tumors

Zhuotun Zhu, Yongyi Lu, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille | ICCV Workshop | 2021 | PDF

Nuisance-Label Supervision: Robustness Improvement by Free Labels

Xinyue Wei, Weichao Qiu, Yi Zhang, Zihao Xiao, and Alan Yuille | ICCV Workshop | 2021 | PDF

Exploring Simple 3D Multi-Object Tracking for Autonomous Driving

Chenxu Luo, Xiaodong Yang, Alan Yuille | ICCV | 2021 | PDF

Calibrating Concepts and Operations: Towards Symbolic Reasoning on Real Images

Zhuowan Li, Elias Stengel-Eskin, Yixiao Zhang, Cihang Xie, Quan Tran, Benjamin Van Durme, Alan Yuille | ICCV | 2021 | PDF

A-SDF: Learning Disentangled Signed Distance Functions for Articulated Shape Representation

JitengMu, Weichao Qiu, Adam Kortylewski, Alan Yuille, Nuno Vasconcelos, Xiaolong Wang | ICCV | 2021 | PDF

Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction

Yan Wang, Peng Tang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot K. Fishman, and Alan L. Yuille | IEEE Transactions on Medical Imaging | 2021 | PDF

Effective Large-scale Screening of Multi-type Pancreatic Cancers on Non-contrast CT Scans via Anatomy-Aware Transformers

Yingda Xia, Le Lu, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Alan Yuille, Kai Cao, Ling Zhang | MICCAI | 2021 | PDF

SAME: Deformable Image Registration based on Self-supervised Anatomical Embeddings

Fengze Liu, Ke Yan, Adam Harrison, Dazhou Guo, Le Lu, Alan Yuille, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Xianghua Ye, and Dakai Jin | MICCAI | 2021 | PDF

Sequential Learning on Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining

Jieneng Chen, Ke Yan, Yu-Dong Zhang, Youbao Tang, Xun Xu, Shuwen Sun, Qiuping Liu, Lingyun Huang, Jing Xiao, Alan L. Yuille, Ya Zhang, and Le Lu | MICCAI | 2021 | PDF

Three-Dimensional Pose Discrimination in Natural Images of Humans

Hongru Zhu, Alan Yuille, Daniel Kersten | CogSci | 2021 | PDF

Visual Analogy: Deep Learning versus Compositional Models

Nicholas Ichien, Qing Liu, Shuhao Fu, Keith J. Holyoak, Alan Yuille, Hongjing Lu | CogSci | 2021 | PDF

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation

Jieneng Chen, Yongyi Lu, Qihang Yu, Xiangde Luo, Ehsan Adeli, Yan Wang, Le Lu, Alan Yuille, Yuyin Zhou | ICML Workshop | 2021 | PDF

Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion

Xiaoding Yuan, Adam Kortylewski, Yihong Sun, Alan Yuille | CVPR | 2021 | PDF

Mask Guided Matting via Progressive Refinement Network

Qihang Yu, Jianming Zhang, He Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Ning Xu, Yutong Bai, Alan Yuille | CVPR | 2021 | PDF

CReST: A Class-Rebalancing Self-Training Frameworkfor Imbalanced Semi-Supervised Learning

Chen Wei, Kihyuk Sohn, Clayton Mellina, Alan Yuille, Fan Yang | CVPR | 2021 | PDF

MaX-DeepLab: End-to-End Panoptic Segmentation with Mask Transformers

Huiyu Wang, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen | CVPR | 2021 | PDF

ViP-DeepLab: Learning Visual Perception with Depth-aware Video Panoptic Segmentation

Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen | CVPR | 2021 | PDF


Self-Supervised Pillar Motion Learning for Autonomous Driving

Chenxu Luo, Xiaodong Yang, Alan Yuille | CVPR | 2021 | PDF

Weakly Supervised Instance Segmentation for Videos with Temporal Mask Consistency

Qing Liu, Vignesh Ramanathan, Dhruv Mahajan, Alan Yuille, Zhenheng Yang | CVPR | 2021 | PDF

Progressive Stage-wise Learning for Unsupervised Feature Representation Enhancement

Zefan Li, Chenxi Liu, Alan Yuille, Bingbing Ni, Wenjun Zhang, Wen Gao | CVPR | 2021 | PDF

Deeply Shape-guided Cascade for Instance Segmentation

Hao Ding, Siyuan Qiao, Alan Yuille, Wei Shen | CVPR | 2021 | PDF

CO2: Consistent Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning

Chen Wei, Huiyu Wang, Wei Shen, Alan Yuille | ICLR | 2021 | PDF

NeMo: Neural Mesh Models of Contrastive Features for Robust 3D Pose Estimation

Angtian Wang, Adam Kortylewski, Alan Yuille | ICLR | 2021 | PDF

Shape-Texture Debiased Neural Network Training

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie | ICLR | 2021 | PDF

Compositional Generative Networks and Robustness to Perceptible Image Changes

Adam Kortylewski, Ju He, Qing Liu, Christian Cosgrove, Chenglin Yang, Alan Yuille | CISS, IEEE Information Theory Society | 2021 | PDF

CAKES: Channel-wise Automatic KErnel Shrinking for Efficient 3D Networks

Qihang Yu, Yingwei Li, Jieru Mei, Yuyin Zhou, Alan Yuille | AAAI | 2021 | PDF

DASZL: Dynamic Action Signatures for Zero-shot Learning

Tae Soo Kim*, Jonathan Jones*, Michael Peven*, Zihao Xiao, Jin Bai, Yi Zhang, Weichao Qiu, Alan Yuille, Gregory D. Hager | AAAI | 2021 | PDF

2020Deep Nets: What have they ever done for Vision?

Alan Yuille, Chenxi Liu | IJCV | 2020 | PDF

Compositional Convolutional Neural Networks: A Robust and Interpretable Model for Object Recognition under Occlusion

Adam Kortylewski, Qing Liu, Angtian Wang, Yihong Sun, Alan Yuille | IJCV | 2020 | PDF

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection and Segmentation via Distance-based Gating using 3D CT/PET Imaging in Radiotherapy

Zhuotun Zhu, Dakai Jin, Ke Yan, Tsung-Ying Ho, Xianghua Ye, Dazhou Guo, Chun-Hung Chao, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu | MICCAI | 2020 | PDF

Detecting Pancreatic Ductal Adenocarcinoma in Multi-phase CT Scans via Alignment Ensemble

Yingda Xia*, Qihang Yu*, Wei Shen, Yuyin Zhou, Elliot Fishman, Alan Yuille | MICCAI | 2020 | PDF

Domain Adaptive Relational Reasoning for 3D Multi-Organ Segmentation

Shuhao Fu, Yongyi Lu, Yan Wang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille | MICCAI | 2020 | PDF

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection in Oncology Imaging via Relationship Learning Using Graph Neural Network

Chun Hung Chao, Zhuotun Zhu*, Dazhou Guo*, Ke Yan*, Tsung-Ying Ho, Jinzheng Cai, Adam Harrison, Xianghua Ye, Jing Xiao, Alan Yuille, Min Sun, Le Lu, Dakai Jin | MICCAI | 2020 | PDF

ASAP-Net: Attention and Structure Aware Point Cloud Sequence Segmentation

Hanwen Cao, Yongyi Lu, Alan Yuille | BMVC | 2020 | PDF

PatchAttack: A Black-box Texture-based Attack with Reinforcement Learning

Chenglin Yang, Adam Kortylewski, Cihang Xie, Yinzhi Cao, Alan Yuille | ECCV | 2020 | PDF

Synthesize then Compare: Detecting Failures and Anomalies for Semantic Segmentation

Yingda Xia*, Yi Zhang*, Fengze Liu, Wei Shen, Alan Yuille | ECCV | 2020 | PDF

Axial-DeepLab: Stand-Alone Axial-Attention for Panoptic Segmentation

Huiyu Wang, Yukun Zhu, Bradley Green, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen | ECCV | 2020 | PDF

Are Labels Necessary for Neural Architecture Search?

Chenxi Liu, Piotr Dollar, Kaiming He, Ross Girshick, Alan Yuille, Saining Xie | ECCV | 2020 | PDF

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan L. Yuille | ECCV | 2020 | PDF

Object as Hotspots: An Anchor-Free 3D Object Detection Approach via Firing of Hotspots

Qi Chen, Lin Sun, Zhixin Wang, Kui Jia, Alan Yuille | ECCV | 2020 | PDF

Uncertainty-aware multi-view co-training for semi-supervised medical image segmentation and domain adaptation

Yingda Xia, Dong Yang, Zhiding Yu, Fengze Liu, Jinzheng Cai, Lequan Yu, Zhuotun Zhu, Daguang Xu, Alan Yuille, Holger Roth | Medical Image Analysis | 2020 | PDF

C2FNAS: Coarse-to-Fine Neural Architecture Search for 3D Medical Image Segmentation

Qihang Yu, Dong Yang, Holger Roth, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Alan Yuille, Daguang Xu | CVPR | 2020 | PDF

Adversarial Examples Improve Image Recognition

Cihang Xie, Mingxing Tan, Boqing Gong, Jiang Wang, Alan Yuille, Quoc Le | CVPR | 2020 | PDF

Robust Object Detection under Occlusion withContext-Aware CompositionalNets

Angtian Wang, Yihong Sun, Adam Kortylewski, Alan Yuille | CVPR | 2020 | PDF

Deep Distance Transform for Tubular Structure Segmentation in CT Scans

Yan Wang, Xu Wei, Fengze Liu, Jieneng Chen, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille | CVPR | 2020 | PDF

Learning from Synthetic Animals

Jiteng Mu, Weichao Qiu, Gregory Hager, Alan Yuille | CVPR | 2020 | PDF

Identity Preserve Transform: Understand What Activity Classification Models Have Learnt

Jialing Lyu, Weichao Qiu, Alan Yuille | CVPR Workshop | 2020 | PDF

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks

Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille | CVPR | 2020 | PDF

Context-Aware Group Captioning via Self-Attention and Contrastive Features

Zhuowan Li, Quan Tran, Long Mai, Zhe Lin, Alan Yuille | CVPR | 2020 | PDF


Universal Physical Camouflage Attacks on Object Detectors

Lifeng Huang, Chengying Gao, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Alan Yuille, Changqing Zou, Ning Liu | CVPR | 2020 | PDF

Intriguing Properties of Adversarial Training at Scale

Cihang Xie, Alan Yuille | ICLR | 2020 | PDF

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search

Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Xiaojie Jin, Alan Yuille, Jianchao Yang | ICLR | 2020 | PDF

Towards Resisting Large Data Variations via Introspective Learning

Yunhan Zhao, Ye Tian, Charless Fowlkes, Wei Shen, Alan Yuille | WACV | 2020 | PDF

Robust Face Detection via Learning Small Faces on Hard Images

Zhishuai Zhang, Wei Shen, Siyuan Qiao, Yan Wang, Bo Wang, Alan Yuille | WACV | 2020 | PDF

3D Semi-supervised Learning with Uncertainty-Aware Multi-view Co-training

Yingda Xia, Fengze Liu, Dong Yang, Jinzheng Cai, Lequan Yu, Zhuotun Zhu, Daguang Xu, Alan Yuille, Holger Roth | WACV | 2020 | PDF

Combining Compositional Models and Deep Networks For Robust Object Classification under Occlusion

Adam Kortylewski, Qing Liu, Huiyu Wang, Zhishuai Zhang, Alan Yuille | WACV | 2020 | PDF


Deep learning-based quantitative visualization and measurement of extraperitoneal hematoma volumes in patients with pelvic fractures: Potential role in personalized forecasting and decision support

David Dreizin, Yuyin Zhou, Tina Chen, Guang Li, Alan L Yuille, Ashley McLenithan, Jonathan J Morrison | Journal of Trauma and Acute Care Surgery | 2020 | PDF

When Radiology Report Generation Meets Knowledge Graph

Yixiao Zhang, Xiaosong Wang, Ziyue Xu, Qihang Yu, Alan Yuille, Daguang Xu | AAAI | 2020 | PDF

TDAPNet: Prototype Network with Recurrent Top-Down Attention for Robust Object Classification under Partial Occlusion

Mingqing Xiao, Wei Shen, Siyuan Qiao, Adam Kortylewski, Ruihai Wu, Alan Yuille | ECCVW | 2020 | PDF

Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner

Michelle Shu, Chenxi Liu, Weichao Qiu, Alan Yuille | AAAI | 2020 | PDF

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille | AAAI | 2020 | PDF

Unsupervised Learning of Optical Flow With Patch Consistency and Occlusion Estimation

Zhe Ren, Junchi Yan, Xiaokang Yang, Alan Yuille, Hongyuan Zha | Pattern Recognition | 2020 | PDF

2019


Prior-aware Neural Network for Partially-Supervised Multi-Organ Segmentation

Yuyin Zhou, Zhe Li, Song Bai, Chong Wang, Xinlei Chen, Mei Han, Elliot Fishman, Alan Yuille | ICCV | 2019 | PDF


Semantic-Aware Knowledge Preservation for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval

Qing Liu, Lingxi Xie, Huiyu Wang, Alan Yuille | ICCV | 2019 | PDF

An Alarm System for Segmentation Algorithm Based on Shape Model

Fengze Liu, Yingda Xia, Dong Yang, Alan Yuille, Daguang Xu | ICCV | 2019 | PDF

Semantic Part Detection via Matching: Learning to Generalize to Novel Viewpoints from Limited Training Data

Yutong Bai, Qing Liu, Lingxi Xie, Weichao Qiu, Yan Zheng, Alan Yuille | ICCV | 2019 | PDF

Multi-Scale Coarse-to-Fine Segmentation for Screening Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

Zhuotun Zhu*, Yingda Xia*, Lingxi Xie, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | MICCAI | 2019 | PDF

Hyper-Pairing Network for Multi-Phase Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Segmentation

Yuyin Zhou, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Elliot Fishman, Alan Yuille, Seyoun Park | MICCAI | 2019 | PDF

Lesion Detection by Efficiently Bridging 3D Context

Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille | MLMI | 2019 | PDF

Multi-Scale Attentional Network for Multi-Focal Segmentation of Active Bleed after Pelvic Fractures

Yuyin Zhou, David Dreizin, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Alan Yuille | MLMI | 2019 | PDF

Lesion Detection by Efficiently Bridging 3D Context

Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot Fishman, Alan Yuille | MLMI | 2019 | PDF

Joint Shape Representation and Classification for Detecting PDAC in Abdominal CT Scans

Fengze Liu, Lingxi Xie, Yingda Xia, Elliot Fishman, Alan Yuille | MLMI | 2019 | PDF

FusionNet: Incorporating Shape and Texture forAbnormality Detection in 3D Abdominal CTScans

Fengze Liu, Yuyin Zhou, Elliot Fishman, Alan Yuille | MLMI | 2019 | PDF

2D Based Coarse-to-Fine Approaches for Small Target Segmentation in Abdominal CT Scans

Yuyin Zhou*, Qihang Yu*, Yan Wang, Lingxi Xie, Wei Shen, Elliot K.Fishman, and Alan L. Yuille | Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing | 2019 | PDF

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples

Yingwei Li*, Zhuotun Zhu*, Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K.Fishman, and Alan L. Yuille | Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing | 2019 | PDF

V-NAS: Neural Architecture Search for Volumetric Medical Image Segmentation

Zhuotun Zhu, Chenxi Liu, Dong Yang, Alan Yuille, Daguang Xu | 3DV | 2019 | PDF

Application of Deep Learning to Pancreatic Cancer Detection: Lessons Learned From Our Initial Experience

Linda Chu, Seyoun Park, Satomi Kawamoto et al. | Journal of the American College of Radiology | 2019 | PDF

Deep differentiable Random Forests for Age Estimation

Wei Shen, Yilu Guo, Yan Wang, Kai Zhao, Bo Wang, Alan Yuille | PAMI | 2019 | PDF

Utility of CT Radiomics Features in Differentiation of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma From Normal Pancreatic Tissue

Linda Chu, Seyoun Park, Satomi Kawamoto et al. | American Journal of Roentgenology | 2019 | PDF


Annotated normal CT data of the abdomen for deep learning: Challenges and strategies for implementation

Seyoun Park, Linda Chu, Elliot K. Fishman et al. | Diagnostic and Interventional Imaging | 2019 | PDF

Robustness of Object Recognition under Extreme Occlusion in Human and Computational Models

Hongru Zhu, Peng Tang, Jeongho Park, Soojin Park, Alan Yuille | CogSci | 2019 | PDF

Seeing the Meaning: Vision meets Semantics in Solving Pictorial Analogy Problems

Hongjing Lu, Qing Liu, Nicholas Ichien, Alan L. Yuille, Keith J. Holyoak | CogSci | 2019 | PDF

Every Pixel Counts ++: Joint Learning of Geometry and Motion with 3D Holistic Understanding

Chenxu Luo, Zhenheng Yang, Peng Wang, Yang Wang, Wei Xu, Ram Nevatia, Alan Yuille | PAMI | 2019 | PDF

CRAVES: Controlling Robotic Arm with a Vision-based Economic System

Yiming Zuo*, Weichao Qiu*, Lingxi Xie, Fangwei Zhong, Yizhou Wang, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Adversarial Attacks Beyond the Image Space

Xiaohui Zeng, Chenxi Liu, Yu-Siang Wang, Weichao Qiu, Lingxi Xie, Yu-Wing Tai, Chi Keung Tang, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Snapshot Distillation: Teacher-Student Optimization in One Generation

Chenglin Yang, Lingxi Xie, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Improving Transferability of Adversarial Examples with Input Diversity

Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Yuyin Zhou, Song Bai, Jianyu Wang, Zhou Ren, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Feature Denoising for Improving Adversarial Robustness

Cihang Xie, Yuxin Wu, Laurens van der Maaten, Alan Yuille, Kaiming He | CVPR | 2019 | PDF

Iterative Reorganization with Weak Spatial Constraints: Solving Arbitrary Jigsaw Puzzles for Unsupervised Representation Learning

Chen Wei, Lingxi Xie, Xutong Ren, Yingda Xia, Chi Su, Jiaying Liu, Qi Tian, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

ELASTIC: Improving CNNs with Dynamic Scaling Policies

Huiyu Wang, Aniruddha Kembhavi, Ali Farhadi, Alan Yuille, Mohammad Rastegari | CVPR | 2019 | PDF

Patch-based 3D Human Pose Refinement

Qingfu Wan, Weichao Qiu, Alan Yuille | CVPR VUHCS Workshop | 2019 | PDF


Elastic Boundary Projection for 3D Medical Image Segmentation

Tianwei Ni, Lingxi Xie, Huangjie Zheng, Elliot Fishman, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Learning to Refine 3D Human Pose Sequences

Jieru Mei, Xingyu Chen, Chunyu Wang, Alan Yuille, Xuguang Lan, Wenjun Zeng | 3DV | 2019 | PDF

CLEVR-Ref+: Diagnosing Visual Reasoning with Referring Expressions

Runtao Liu, Chenxi Liu, Yutong Bai, Alan Yuille | CVPR | 2019 | PDF

Auto-DeepLab: Hierarchical Neural Architecture Search for Semantic Image Segmentation

Chenxi Liu, Liang-Chieh Chen, Florian Schroff, Hartwig Adam, Wei Hua, Alan Yuille, Li Fei-Fei | CVPR | 2019 | PDF

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille | CVPR Workshop | 2019 | PDF


Every Pixel Counts ++: Joint Learning of Geometry and Motion with 3D Holistic Understanding

Chenxu Luo, Zhenheng Yang, Peng Wang, Yang Wang, Wei Xu, Ram Nevatia, Alan Yuille | PAMI | 2019 | PDF

Structured Prediction using cGANS with Fusion Discriminator

Faisal Mahmood, Wenhao Xu, Nicholas J. Durr, Jeremiah W. Johnson, Alan Yuille | ICLR Workshop | 2019 | PDF

Abdominal Multi-organ Segmentation with Organ-attention Networks and Statistical Fusion

Yan Wang*, Yuyin Zhou*, Wei Shen, Seyoun Park, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | Medical Image Analysis | 2019 | PDF

Performance of a Deep Learning Algorithm for Automated Segmentation and Quantification of Traumatic Pelvic Hematomas on CT

David Dreizin, Yuyin Zhou, Yixiao Zhang, Nikki Tirada, Alan L. Yuille | Journal of Digital Imaging | 2019 | PDF

Training Deep Neural Networks in Generations: More Tolerant Teachers Educate Better Students

Chenglin Yang, Lingxi Xie, Siyuan Qiao, Alan Yuille | AAAI | 2019 | PDF

Learning Basis Representation to Refine 3D Human Pose Estimations

Chunyu Wang, Haibo Qiu, Alan L. Yuille, Wenjun Zeng | AAAI | 2019 | PDF

Semi-Supervised 3D Multi-Organ Segmentation via Deep Multi-Planar Co-Training

Yuyin Zhou, Yan Wang, Peng Tang, Song Bai, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | WACV | 2019 | PDF

Synthesizing Attributes with Unreal Engine for Fine-grained Activity Analysis

Tae Soo Kim, Mike Peven, Weichao Qiu, Alan Yuille, Gregory Hager | WACV Workshop HADCV | 2019 | PDF

2018


A Brief Memory of Stephen Hawking

Alan Yuille | Krieger School of Arts and Sciences magazine. | 2018 | PDF

PreCo: A Large-scale Dataset in Preschool Vocabulary for Coreference Resolution

Hong Chen, Zhenhua Fan, Hao Lu, Alan Yuille, Shu Rong | EMNLP | 2018 | PDF

PCL: Proposal Cluster Learning for Weakly Supervised Object Detection

Peng Tang, Xinggang Wang, Song Bai, Wei Shen, Xiang Bai, Wenyu Liu, Alan Yuille | PAMI | 2018 | PDF

Deep networks under scene-level supervision for multi-class geospatial object detection from remote sensing images

Yansheng Li, Yongjun Zhang, Xin Huang, Alan L. Yuille | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 2018 | PDF

Bridging the Gap Between 2D and 3D Organ Segmentation with Volumetric Fusion Net

Yingda Xia, Lingxi Xie, Fengze Liu, Zhuotun Zhu, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | MICCAI | 2018 | PDF

Training Multi-organ Segmentation Networks with Sample Selection by Relaxed Upper Confident Bound

Yan Wang, Yuyin Zhou, Peng Tang, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | MICCAI | 2018 | PDF

Multi-Scale Spatially-Asymmetric Recalibration for Image Classification

Yan Wang*, Lingxi Xie*, Siyuan Qiao, Ya Zhang, Wenjun Zhang, Alan Yuille | ECCV | 2018 | PDF

Weakly Supervised Region Proposal Network and Object Detection

Peng Tang, Xinggang Wang, Angtian Wang, Yongluan Yan, Wenyu Liu, Junzhou Huang, Alan Yuille | ECCV | 2018 | PDF

Deep Co-Training for Semi-Supervised Image Recognition

Siyuan Qiao, Wei Shen, Zhishuai Zhang, Bo Wang, Alan Yuille | ECCV | 2018 | PDF

Progressive Neural Architecture Search

Chenxi Liu, Barret Zoph, Maxim Neumann, Jonathon Shlens, Wei Hua, Li-Jia Li, Li Fei-Fei, Alan Yuille, Jonathan Huang, Kevin Murphy | ECCV | 2018 | PDF

A 3D Coarse-to-Fine Framework for Volumetric Medical Image Segmentation

Zhuotun Zhu, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille | 3DV | 2018 | PDF

UnrealStereo: Controlling Hazardous Factors to Analyze Stereo Vision

Yi Zhang, Weichao Qiu, Qi Chen, Xiaolin Hu, Alan Yuille | 3DV | 2018 | PDF

OriNet: A Fully Convolutional Network for 3D Human Pose Estimation

Chenxu Luo, Xiao Chu, Alan Yuille | BMVC | 2018 | PDF

SampleAhead: Online Classifier-Sampler Communication for Learning from Synthesized Data

Qi Chen, Weichao Qiu, Yi Zhang, Lingxi Xie, Alan Yuille | BMVC | 2018 | PDF

Robust 3D Human Pose Estimation from Single Images or Video Sequences

Chunyu Wang, Yizhou Wang, Zhouchen Lin, Alan Yuille | PAMI | 2018 | PDF

Gradually Updated Neural Networks for Large-Scale Image Recognition

Siyuan Qiao, Zhishuai Zhang, Wei Shen, Bo Wang, Alan Yuille | ICML | 2018 | PDF

Single-Shot Object Detection with Enriched Semantics

Zhishuai Zhang, Siyuan Qiao, Cihang Xie, Wei Shen, Bo Wang, Alan L. Yuille | CVPR | 2018 | PDF

DeepVoting: An Explainable Framework for Semantic Part Detection under Partial Occlusion

Zhishuai Zhang*, Cihang Xie*, Jianyu Wang*, Lingxi Xie, Alan L. Yuille | CVPR | 2018 | PDF

Recurrent Saliency Transformation Network: Incorporating Multi-Stage Visual Cues for Small Organ Segmentation

Qihang Yu, Lingxi Xie, Yan Wang, Yuyin Zhou, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille | CVPR | 2018 | PDF

Deep Regression Forests for Age Estimation

Wei Shen, Yilu Guo, Yan Wang, Kai Zhao, Bo Wang, Alan Yuille | CVPR | 2018 | PDF

Few-Shot Image Recognition by Predicting Parameters from Activations

Siyuan Qiao, Chenxi Liu, Wei Shen, Alan Yuille | CVPR | 2018 | PDF

Scene Graph Parsing as Dependency Parsing

Yu-Siang Wang, Chenxi Liu, Xiaohui Zeng, Alan Yuille | NAACL | 2018 | PDF

Stochastic Functional Verification of DNN Design through Progressive Virtual Dataset Generation

Jinhang Choi, Kevin M Irick, Justin Hardin, Weichao Qiu, Alan Yuille, Jack Sampson, Vijaykrishnan Narayanan | ISCAS | 2018 | PDF

Mitigating adversarial effects through randomization

Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille | ICLR | 2018 | PDF

Adversarial Attacks and Defences Competition

Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe | The NIPS 17 Competition Building Intelligent Systems, Springer International Publishing | 2018 | PDF

Visual Concepts and Compositional Voting

Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Cihang Xie, Yuyin Zhou, Vittal Premachandran, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille | Annals of Mathematical Sciences and Applications | 2018 | PDF

2017


Deep Learning for Computer Vision

Ross Girshick, Iasonas Kokkinos, Ivan Laptev, Jitendra Malik, George Papandreou, Andrea Vedaldi, Xiaogang Wang, Shuicheng Yan, Alan Yuille | Computer Vision and Image Understanding | 2017 | PDF

Deep Learning in Radiology: Now the Real Work Begins

Carolina Lugo-Fagundo, Bert Vogelstein, Alan Yuille, Elliot K Fishman | Journal of the American College of Radiology | 2017 | PDF

Label Distribution Learning Forests

Wei Shen, Kai Zhao, Yilu Guo, Alan Yuille | NIPS | 2017 | PDF

DeepSkeleton: Learning Multi-task Scale-associated Deep Side Outputs for Object Skeleton Extraction in Natural Images

Wei Shen, Kai Zhao, Yuan Jiang, Yan Wang, Xiang Bai, Alan Yuille | IEEE Trans. Image Processing | 2017 | PDF

NormFace: L2 Hypersphere Embedding for Face Verification

Feng Wang, Xiang Xiang, Jian Cheng, Alan Yuille | ACM Multimedia | 2017 | PDF

Genetic CNN

Lingxi Xie, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

Adversarial Examples for Semantic Segmentation and Object Detection

Cihang Xie*, Jianyu Wang*, Zhishuai Zhang*, Yuyin Zhou, Lingxi Xie, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

SORT: Second-Order Response Transform for Visual Recognition

Yan Wang, Lingxi Xie, Chenxi Liu, Siyuan Qiao, Ya Zhang, Wenjun Zhang, Qi Tian, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

Multi-stage Multi-recursive-input Fully Convolutional Networks for Neuronal Boundary Detection

Wei Shen, Bin Wang, Yuan Jiang, Yan Wang, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

ScaleNet: Guiding Object Proposal Generation in Supermarkets and Beyond

Siyuan Qiao, Wei Shen, Weichao Qiu, Chenxi Liu, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

Recurrent Multimodal Interaction for Referring Image Segmentation

Chenxi Liu, Zhe Lin, Xiaohui Shen, Jimei Yang, Xin Lu, Alan Yuille | ICCV | 2017 | PDF

Generating Multiple Diverse Hypotheses for Human 3D Pose Consistent with 2D Joint Detections

Ehsan Jahangiri, Alan Yuille | ICCV (PeopleCap workshop) | 2017 | PDF

Regularizing Face Verification Nets For Pain Intensity Regression

Feng Wang, Xiang Xiang, Chang Liu, Trac D. Tran, Austin Reiter, Gregory D. Hager, Harry Quon, Jian Cheng, Alan L. Yuille | ICIP | 2017 | PDF

A Fixed-Point Model for Pancreas Segmentation in Abdominal CT Scans

Yuyin Zhou, Lingxi Xie, Wei Shen, Yan Wang, Elliot Fishman, Alan Yuille | MICCAI | 2017 | PDF

Deep Supervision for Pancreatic Cyst Segmentation in Abdominal CT Scans

Yuyin Zhou, Lingxi Xie, Elliot Fishman, Alan Yuille | MICCAI | 2017 | PDF


Detecting Semantic Parts on Partially Occluded Objects

Jianyu Wang*, Cihang Xie*, Zhishuai Zhang*, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille | BMVC | 2017 | PDF

Multiple Instance Visual-Semantic Embedding

Zhou Ren, Hailin Jin, Zhe Lin, Chen Fang, Alan Yuille | BMVC | 2017 | PDF

Object Recognition with and without Objects

Zhuotun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille | IJCAI | 2017 | PDF

MAT: A Multimodal Attentive Translator for Image Captioning

Chang Liu, Fuchun Sun, Changhu Wang, Feng Wang, Alan L. Yuille | IJCAI | 2017 | PDF

Joint Multi-Person Pose Estimation and Semantic Part Segmentation

Fangting Xia, Peng Wang, Xianjie Chen, Alan Yuille | CVPR | 2017 | PDF


Multi-Context Attention for Human Pose Estimation

Xiao Chu, Wei Yang, Wanli Ouyang, Cheng Ma, Alan Yuille | CVPR | 2017 | PDF

A Novel Linelet-based Representation for Line Segment Detection

Nam-Gyu Cho, Alan Yuille, Seong-Whan Lee | PAMI | 2017 | PDF

DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs

Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Iasonas Kokkinos, Kevin Murphy, Alan Yuille | PAMI | 2017 | PDF

Transfer of View-manifold Learning to Similarity Perception of Novel Objects

Xingyu Lin, Hao Wang, Zhihao Li, Yimeng Zhang, Alan Yuille, Tai Sing Lee | ICLR | 2017 | PDF

PASCAL Boundaries: A Semantic Boundary Dataset with A Deep Semantic Boundary Detector

Vittal Premachandran, Boyan Bonev, Xiaochen Lian, Alan Yuille | WACV | 2017 | PDF


Attention Correctness in Neural Image Captioning

Chenxi Liu, Junhua Mao, Fei Sha, Alan Yuille | AAAI | 2017 | PDF

2016


Ground-truth Dataset and Baseline Evaluations for Base-detail Separation Algorithms at the Part Level

Xuan Dong*, Boyan Bonev*, Weixin Li, Weichao Qiu, Xianjie Chen, Alan Yuille | IEEE Transactions on Circuits, and Systems for Video Technology | 2016 | PDF

SURGE: Surface Regularized Geometry Estimation from a Single Image

Peng Wang, Xiaohui Shen, Bryan Russell, Scott Cohen, Brian Price, Alan Yuille | NIPS | 2016 | PDF

Training and Evaluating Multimodal Word Embeddings with Large-scale Web Annotated Images

Junhua Mao, Jiajing Xu, Yushi Jing, Alan Yuille | NIPS | 2016 | PDF

UnrealCV: Connecting Computer Vision to Unreal Engine

Weichao Qiu, Alan Yuille | ECCV Workshop VARVAI | 2016 | PDF

Joint Image-Text Representation by Gaussian Visual-Semantic Embedding

Zhou Ren, Hailin Jin, Zhe Lin, Chen Fang, Alan Yuille | ACM Multimedia Project | 2016 | PDF

Geometric Neural Phrase Pooling: Modeling the Spatial Co-occurrence of Neurons

Lingxi Xie, Qi Tian, John Flynn, Jingdong Wang, Alan Yuille | ECCV | 2016 | PDF

Zoom Better to See Clearer: Human and Object Parsing with Hierarchical Auto-Zoom Net

Fangting Xia, Peng Wang, Liang-Chieh Chen, Alan Yuille | ECCV | 2016 | PDF

DOC: Deep OCclusion Estimation From a Single Image

Peng Wang, Alan Yuille | ECCV | 2016 | PDF


Empirical Minimum Bayes Risk Prediction

Vittal Premachandran, Daniel Tarlow, Alan Yuille, Dhruv Batra | PAMI | 2016 | PDF

FIPIP: A Novel Fine-grained Parallel Partition Based Intra-frame Prediction on Heterogeneous Many-Core Systems

Wenbin Jiang, Min Long, Laurence T. Yang, Xiaobai Liu, Hai Jin, Alan Yuille, Ye Chi | Future Generation Computer Systems | 2016 | PDF

InterActive: Inter-Layer Activeness Propagation

Lingxi Xie*, Liang Zheng*, Jingdong Wang, Alan Yuille, Qi Tian | CVPR | 2016 | PDF

Mining 3D Key-Pose-Motifs for Action Recognition

Chunyu Wang, Yizhou Wang, Alan Yuille | CVPR | 2016 | PDF

Generation and Comprehension of Unambiguous Object Descriptions

Junhua Mao, Jonathan Huang, Alexander Toshev, Oana Camburu, Alan Yuille, Kevin Murphy | CVPR | 2016 | PDF

Semantic Image Segmentation with Task-Specific Edge Detection Using CNNs and a Discriminatively Trained Domain Transform

Liang-Chieh Chen, Jonathan T. Barron, George Papandreou, Kevin Murphy, Alan Yuille | CVPR | 2016 | PDF

Attention to Scale: Scale-aware Semantic Image Segmentation

Liang-Chieh Chen, Yi Yang, Jiang Wang, Wei Xu, Alan Yuille | CVPR | 2016 | PDF

Pose-Guided Human Parsing with Deep-Learned Features

Fangting Xia, Jun Zhu*, Peng Wang*, Alan Yuille | AAAI | 2016 | PDF

Recognizing Actions in 3D using Action-Snippets and Activated Simplices

Chunyu Wang, John Flynn, Yizhou Wang, Alan Yuille | AAAI | 2016 | PDF

2015Joint Object and Part Segmentation using Deep Learned Potentials

Peng Wang, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Alan Yuille | ICCV | 2015 | PDF

Scene-Domain Active Part Models for Object Representation

Zhou Ren, Chaohui Wang, Alan Yuille | ICCV | 2015 | PDF

Non Weakly- and Semi-Supervised Learning of a DCNN for Semantic Image Segmentation

George Papandreou, Liang-Chieh Chen, Kevin Murphy and Alan Yuille | ICCV | 2015 | PDF

Learning like a Child: Fast Novel Visual Concept Learning from Sentence Descriptions of Images

Junhua Mao, Wei Xu, Yi Yang, Jiang Wang, Zhiheng Huang, Alan Yuille | ICCV | 2015 | PDF


Human-Machine CRFs for Identifying Bottlenecks in Scene Understanding

Roozbeh Mottaghi, Sanja Fidler, Alan Yuille, Raquel Urtasun, Devi Parikh | IEEE TPAMI | 2015 | PDF

Arbib Chapter: Early Vision

Alan Yuille, Daniel Kersten | Book Chapter | 2015 | PDF

Robust L2E Estimation of Transformation for Non-Rigid Registration

Jiayi Ma, Weichao Qiu, Ji Zhao, Yong Ma, Alan L. Yuille, Zhuowen Tu | IEEE TSP | 2015 | PDF

A Bayesian Theory of Sequential Causal Learning and Abstract Transfer

Hongjing Lu, Randall Rojas, Tom Beckers, Alan Yuille | Cognitive Science | 2015 | PDF

Temporally Consistent Region-based Video Exposure Correction

Xuan Dong, Boyan Bonev, Yu Zhu, Alan Yuille | ICME | 2015 | PDF

Learning Deep Structured Models

Liang-Chieh Chen, Alexander Schwing, Alan Yuille, Raquel Urtasun | ICML | 2015 | PDF


Modeling Deformable Gradient Compositions for Single-Image Super-resolution

Yu Zhu, Yanning Zhang, Boyan Bonev, Alan Yuille | CVPR | 2015 | PDF

Towards Unified Depth and Semantic Prediction from a Single Image

Peng Wang, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Scott Cohen, Brian Price, Alan Yuille | CVPR | 2015 | PDF


Region-based Temporally Consistent Video Post-processing

Xuan Dong, Boyan Bonev, Yu Zhu, Alan Yuille | CVPR | 2015 | PDF

Parsing Occluded People by Flexible Compositions

Xianjie Chen, Alan Yuille | CVPR | 2015 | PDF

Deep Captioning with Multimodal Recurrent Neural Networks (m-RNN)

Junhua Mao, Wei Xu, Yi Yang, JiangWang, Zhiheng Huang, Alan Yuille | ICLR | 2015 | PDF

Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets and Fully Connected CRFs

Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Iasonas Kokkinos, Kevin Murphy, Alan Yuille | ICLR | 2015 | PDF

Error Factor Analysis forWild Scene Image-Labelling

Peng Wang, Alan Yuille | WACV | 2015 | PDF

2014Explain images with multimodal recurrent neural networks

Junhua Mao, Wei Xu, Yi Yang, Jiang Wang, Alan Yuille | Deep Learning and Representation Learning Workshop: NIPS | 2014 | PDFTowards unified object detection and semantic segmentation

Jian Dong, Qiang Chen, Shuicheng Yan, Alan Yuille | ECCV | 2014 | PDFSingle image super-resolution using deformable patches

Yu Zhu, Yanning Zhang, Alan Yuille | CVPR | 2014 | PDF

Robust estimation of 3d human poses from a single image

Chunyu Wang, Yizhou Wang, Zhouchen Lin, Alan Yuille, Wen Gao | CVPR | 2014 | PDF

Modeling image patches with a generic dictionary of mini-epitomes

George Papandreou, Liang-Chieh Chen, Alan Yuille | CVPR | 2014 | PDF

The role of context for object detection and semantic segmentation in the wild

Roozbeh Mottaghi, Xianjie Chen, Xiaobai Liu, Nam-Gyu Cho, Seong-Whan Lee, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, Alan Yuille | CVPR | 2014 | PDF

The secrets of salient object segmentation

Yin Li, Xiaodi Hou, Christof Koch, James M Rehg, Alan Yuille | CVPR | 2014 | PDF

Detect what you can: Detecting and representing objects using holistic models and body parts

Xianjie Chen, Roozbeh Mottaghi, Xiaobai Liu, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, Alan Yuille | CVPR | 2014 | PDF

Beat the mturkers: Automatic image labeling from weak 3d supervision

Liang-Chieh Chen, Sanja Fidler, Alan Yuille, Raquel Urtasun | CVPR | 2014 | PDF

Scale-space sift flow

Weichao Qiu, Xinggang Wang, Xiang Bai, Alan Yuille, Zhuowen Tu | WACV | 2014 | PDF

Guest Editorial: Geometry, Lighting, Motion, and Learning

Alan Yuille, Jiebo Luo | Int'J. of Computer Vision (IJCV) | 2014 | PDF

Perturb-and-MAP Random Fields: Reducing Random Sampling to Optimization, with Application in Computer Vision

George Papandreou, Alan Yuille | MIT press volume on Advanced Structured Prediction. Ed. S. Nowozin, P. V. Gehler, J. Jancsary, and C. H. Lampert. | 2014 | PDF

Robust Point Matching via Vector Field Consensus

Jiayi Ma, Ji Zhao, Jinwen Tian, Alan Yuille, Zhuowen Tu | Transactions in Image Processing | 2014 | PDF

Inferential Models of the Visual Cortical Hierarchy

Daniel Kersten, Alan Yuille | Brown The New Cognitive Neurosciences, 5th Edition. Gazzaniga (Ed.) | 2014 | PDF

A Shape Reconstructability Measure of Object Part Importance with Applications to Object Detection and Localization

Ge Guo, Yizhou Wang, Tingting Jiang, Alan Yuille, Fang Fang, Wen Gao | Int'J. of Computer Vision (IJCV) | 2014 | PDF

Non-negative Matrix Factorization of Multimodal MRI, fMRI, and Phenotypic Data reveals Differential Changes in Default Mode Subnetworks in ADHD

Ariana Anderson, Pamela K. Douglas, Wesley T. Kerr, Virginia S. Haynes, Alan L. Yuille, Jianwen Xie, Ying Nian Wu, Jesse A. Brown, and Mark S. Cohen | NeuroImage | 2014 | PDF

2013


Learning a Dictionary of Shape Epitomes with Applications to Image Labeling

Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Alan Yuille | Computer Vision (ICCV), 2013 IEEE International Conference on, 337-344 | 2013 | PDF

Bayesian Inference and Beyond

Daniel Kersten, Alan Yuille | The New Visual Neurosciences John S. Werner and Leo M. Chalupa (Editors) MIT Press. Cambridge MA. 2013 | 2013 | PDF

Complexity of Representation and Inference in Compositional Models with Part Sharing

Alan Yuille, Roozbeh Mottaghi | International Conference on Learning Representations (ICML). 2013 | 2013 | PDF

An Approach to Pose Based Action Recognition

Chunyu Wang, Yizhou Wang, Alan Yuille | Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on | 2013 | PDF

Robust Estimation of Nonrigid Transformation for Point Set Registration

Jiayi Ma, Ji Zhao, Jinwen Tian, Zhuowen Tu, Alan Yuille | Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on | 2013 | PDF

Robust Region Grouping via Internal Patch Statistics

Xiaobai Liu, Liang Lin, Alan Yuille | Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on | 2013 | PDF

Boundary Detection Benchmarking: Beyond F-Measures

Xiaodi Hou, Alan Yuille, Christof Koch | Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on | 2013 | PDF

Bottom-up Segmentation for Top-down Detection

Sanja Fidler, Roozbeh Mottaghi, Alan Yuille, Raquel Urtasun | Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on | 2013 | PDF

2012


Where's the Action? Action as an innate bias for visual learning

Alan Yuille, Heinrich Bulthoffb | PNAS | 2012 | PDF

Computer Vision needs a Core and Foundation

Alan Yuille | Opinion Paper. Image and Vision Computing. | 2012 | PDF

Adaptive Self-Occlusion Reasoning for 3D Human Pose Tracking from Accepted. Monocular Image Sequences

Nam-Gyu Cho, Alan Yuille, Seong-Whan Lee | Pattern Recognition | 2012 | PDF

Probabilistic Models of Vision and Max-Margin Methods

Alan Yuille, Xuming He | Frontiers of Electrical and Electornic Engineering. Vol. 7, Number 1. | 2012 | PDF

Recursive Segmentation and Recognition Templates for Image Parsing

Long Zhu, Yuanhao Chen, Yuan Lin, Chenxi Lin, Alan Yuille | IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. | 2012 | PDF

A family of CCCP Algorithms with minimize the TRW Free Energy

Yu Nishiyama, Xingyao Ye, Alan Yuille | New Generation Computing | 2012 | PDF

2011


Learning a Dictionary of Deformable patches using GPUs

Xingyao Ye, Alan Yuille | Workshop on GPU's in Computer Vision Applications. ICCV | 2011 | PDF

A compositional approach to learning part-based models for single and multi-view object detection

Roozbeh Mottaghi, Ananth Ranganathan, Alan Yuille | 3dRR-11 workshop. ICCV | 2011 | PDF

Computing Importance of 2D Contour Parts by Reconstructability

Ge Guo, Yizhou Wang, Tingting Jiang, Alan Yuille, Wen Gao | 1st IEEE Workshop in Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition. ICCV | 2011 | PDF

Nonflat Observation Model and Adpative Depth Order Estimation for 3D Human Pose Tracking

Nam-Gyu Cho, Alan Yuille, Seong-Whan Lee | First Asian Conference on pattern Recognition | 2011 | PDF

Towards a Theory of Compositional Learning and Encoding of Objects

Alan Yuille | 1st IEEE Workshop in Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition. ICCV | 2011 | PDF


Efficient Variational Inference in Large-scale Bayesian Compressed Sensing

George Papandreou, Alan Yuille | 1st IEEE Workshop in Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition. ICCV | 2011 | PDF

Recursive Compositional Models for Vision: Description and Review of Previous work

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Alan Yuille | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 2011 | PDF

Belief Propagation, Mean Field, and Bethe Approximations

Alan Yuille | In Advances in Markov Random Fields for Vision and Image Processing. Ed.s A. Blake, P. Kohli, and C. Rother. MIT Press | 2011 | PDF

Adaboost for text Detection in Natural Scences

Jung-Jin Lee, Pyoung-Hean Lee, Christof Koch, Alan Yuille | Proceeding of International Conference on Document Analysis and Recognition. PP 429-434. | 2011 | PDF

Inference and Learning with Hierarchical Compositional Models

Iasonas Kokkinos, Alan Yuille | IJCV | 2011 | PDF

Large Sample Group Independent Component Analysis of Functional Magemtic Resonance Imaging using Anatomical atlas-based reduction and bootstrapped clustering

Ariana Anderson, Jennifer Bramen, Pamela K. Douglas, Agatha Lenartowicz, Andrew Cho, Chris Culbertson, Arthur L. Brody, Alan L. Yuille, and Mark S. Cohen | International Journal of Imaging Systems and Technology. Special Issue on Brain Mapping and Neuroimaging. 21(2). | 2011 | PDF

Max-Margin AND/OR graph learning for parsing the human body

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Chenxi Lin, Alan Yuille | IJCV | 2011 | PDF

2010


A Unified model of short-range and long-range motion perception

Shuang Wu, Xuming He, Hongjing Lu, Alan Yuille | NIPS | 2010 | PDF

Gaussian Sampling by Local Perturbation

George Papandreou, Alan Yuille | NIPS | 2010 | PDF

Functional form of Motion Priors in Human Motion Perception

Hongjing Lu, Tungyou Lin, Alan L. F. Lee, Luminita Vese, Alan Yuille | NIPS | 2010 | PDF


Detecting Object Boundaries Using Low-, Mid-, and High-Level Information

Songfeng Zheng, Alan Yuille, Zhuowen Tu | Journal of Computer Vision and Image Understanding | 2010 | PDF

Occlusion Boundary Detection using Pseudo-Depth

Xuming He, Alan Yuille | ECCV | 2010 | PDF

Active Mask Hierarchies for Object Detection

Yuanhao Chen, Alan Yuille | ECCV | 2010 | PDF

An Information Theoretic Perspective on Computer Vision

Alan Yuille | Frontiers of Electrical and Electronic Engineering | 2010 | PDF

Part and Appearance Sharing: Recursive Compositional Models for Multi-View Multi-Object Detection

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Antonio Torralba, William Freeman, Alan Yuille | CVPR | 2010 | PDF

Latent Hierarchical Structural Learning for Object Detection

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Alan Yuille, William Freeman | CVPR | 2010 | PDF

2009


Modeling the spacing effect in sequential category learning

Hongjing Lu, Matthew Weiden, Alan Yuille | NIPS | 2009 | PDF


Classification of Spatially Unaligned fMRI Scans

Ariana Anderson, Ivo Dinov, Jonathan Sherin, Javier Quintana, Alan Yuille, Mark Cohen | NeuroImage | 2009 | PDF

Motion Integration Using Competitive Priors

Shuang Wu, Hongjing Lu, Alan Lee, Alan Yuille | Statistical and Geometrical Approaches to Visual Motion Analysis. Spinger-Verlag Lecture Notes in Computer Science 5604 | 2009 | PDF

Statistical and Geometrical Approaches to Visual Motion Analysis

Daniel Cremers, Bodo Rosenhahn, Alan Yuille, Frank Schmidt | Spinger-Verlag Lecture Notes in Computer Science 5604 | 2009 | PDF

HOP: Hierarchical Object Parsing

Iasonas Kokkinos, Alan Yuille | CVPR | 2009 | PDF

Compositional noisy-logical learning

Alan Yuille, Songfeng Zheng | ICML | 2009 | PDF

Learning a Hierarchical Deformable Template for Rapid Deformable Object Parsing

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Alan Yuille | TPAMI | 2009 | PDF

Unsupervised Learning of Probabilistic Grammar-Markov Models for Object Categories

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Alan Yuille | TPAMI | 2009 | PDF

2008


Recursive Segmentation and Recognition Templates for 2D Parsing

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Yuan Lin, Chenxi Lin, Alan Yuille | NIPS | 2008 | PDF


Unsupervised Structure Learning: Hierarchical Recursive Composition, Suspicious Coincidence and Competitive Exclusion

Long (Leo) Zhu, Chenxi Lin, Haoda Huang, Yuanhao Chen, Alan Yuille | NIPS | 2008 | PDF

Bayesian Generic Priors for Causal Learning

Hongjing Lu, Alan Yuille, Mimi Liljeholm, Patricia Cheng, Keith Holyoak | Psychological Review | 2008 | PDF

Sequential Causal Learning in Humans and Rats

Hongjing Lu, Randall Rojas, Tom Beckers, Alan Yuille | Annual Conference of the Cognitive Science Society | 2008 | PDF

Structure-Perceptron Learning of a Hierarchical Log-Linear Model

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Xingyao Ye, Alan Yuille | CVPR | 2008 | PDF

Max Margin AND/OR Graph Learning for Parsing the Human Body

Long (Leo) Zhu, Yuanhao Chen, Yifei Lu, Chenxi Lin, Alan Yuille | CVPR | 2008 | PDF

Scale Invariance without Scale Selection

Iasonas Kokkinos, Alan Yuille | CVPR | 2008 | PDF

Graph-Shifts: Natural Image Labeling by Dynamic Hierarchical Computing

Jason Corso, Alan Yuille, Zhuowen Tu | CVPR | 2008 | PDF


Efficient Multilevel Brain Tumor Segmentation with Integrated Bayesian Model Classification

Jason Corso, Eitan Sharon, Shishir Dube, Suzie El-Saden, Usha Sinha, Alan Yuille | IEEE TMI | 2008 | PDF

Technical Introduction: A primer on probabilistic inference

Thomas Griffiths, Alan Yuille | M.Oaksford and N. Chater (Eds.). The probabilistic mind: Prospects for rational models of cognition | 2008 | PDF

MRF Labeling with a Graph-Shifts Algorithm

Jason Corso, Zhuowen Tu, Alan Yuille | International Workshop on Combinatorial Image Analysis | 2008 | PDF

Shape matching and registration by data-driven EM

Zhuowen Tu, Songfeng Zheng, Alan Yuille | CVIU | 2008 | PDF

Hierarchical Segmentation of Malignant Gliomas via Integrated Contextual Filter Response

Shishir Dube, Jason Corso, Alan Yuille, Timothy Cloughesy, Suzie El-Saden, Usha Sinha | Proceedings of the SPIE | 2008 | PDF

2007
Unsupervised Learning of Object Deformation Models

I. Kokkinos, A. Yuille | ICCV | 2007 | PDF


Energy Minimization Methods in Computer Vision and Pattern Recognition

A. L. Yuille, S. C. Zhu, D. Cremers, Y. Wang (Eds) | EMMCVPR | 2007 | PDF

Bayesian models of judgments of causal strength: A comparison

H.J. Lu, A.L Yuille, M. Liljeholm, P.W. Cheng, and K.J. Holyoak | Proceedings of the 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society | 2007 | PDF

Segmentation of Sub-Cortical Structures by the Graph-Shifts Algorithm

J. J. Corso, Z. Tu, A. Yuille, A. W. Toga | Proceedings of Information Processing in Medical Imaging | 2007 | PDF


Automated Extraction of the Cortical Sulci Based. on a Supervised Learning Approach

Z. Tu, S.F. Zheng, A.L. Yuille, A.L. Reiss, R.A. Dutton, A.D. Lee, A.M. Galaburda, I. Dinov, P.M. Thompson, A.W. Toga | IEEE Transactions on Medical Imaging Vol. 26. No. 4. pp. 541-552. April 2007. | 2007 | PDF

Efficient Coding of Visual Scenes by Grouping and Segmentation: Theoretical Principles and Biological Evidence In the Bayesian Brain: Probabilistic Approaches to Neural Coding

T.S. Lee, A.L. Yuille | Ed. K. Doya, S. Ishii, A. Pouget, and R.P.N. Rao. MIT Press. pp 145-188. January 2007. | 2007 | PDF

2006A Learning Based Algorithm for Automatic Extraction of the Cortical Sulci

Songfeng Zheng, Zhuowen Tu, Alan Yuille, Allan Reiss, Rebecca Dutton, Agatha Lee, Albert Galaburda, Paul Thompson, Ivo Dinov, Arthur Toga | MICCAI | 2006 | PDF

Image Parsing: Unifying Segmentation, Detection, and Recognition

Zhuowen Tu, Xiangrong Chen, Alan Yuille, Song Chun Zhu | In Towards Category-Level Object Recognition. Eds. J. Ponce, M. Hebert, C. Schmid, A. Zisserman. Springer LNCS 4170, pp 545-576 | 2006 | PDF


Vision as Bayesian Inference: Analysis by Synthesis?

Alan Yuille, Daniel Kersten | In Trends in Cognitive Neuroscience, vol. 10, no. 7, pp. 301-308. | 2006 | PDF

The Perceived Motion of A Stereokinetic Stimulus

Bas Rokers, Alan Yuille, Zili Liu | Vision Research, vol. 46, no. 15, pp. 2375-87. | 2006 | PDF

Modeling Causal Learning Using Bayesian Generic Priors on Generative and Preventive Powers

Hongjing Lu, Alan Yuille, Mimi Liljeholm, Patricia W. Cheng, Keith J. Holyoak | In Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society | 2006 | PDF

A Primer on Probabilistic Inference

Thomas L. Griffiths, Alan Yuille | In Trends in Cognitive Sciences. Supplement to special issue on Probabilistic Models of Cognition, vol 10, no. 7. | 2006 | PDF

Probabilistic models of cognition: Where next?

Nick Chater, Joshua Tenenbaum, Alan Yuille | In Trends in Cognitive Neuroscience, vol. 10, no. 7, pp. 292-293. | 2006 | PDF

Probabilistic Models of Cognition: Conceptual Foundations

Nick Chater, Joshua Tenenbaum, Alan Yuille | In Trends in Cognitive Neuroscience, vol. 10, no. 7, pp. 287-291. | 2006 | PDF

Bottom-Up and Top-Down Object Detection using Primal Sketch Features and Graphical Models

Iasonas Kokkinos, Petros Maragon, Alan Yuille | CVPR | 2006 | PDF

2005

The DLR Hierarchy of Approximate Inference

Michal Rosen-Zvi, Michael I. Jordan, Alan Yuille | UAI | 2005 | PDF

Image Parsing: Unifying Segmentation, Detection, and Recognition

Zhuowen Tu, Xiangrong Chen, Alan Yuille, and Song-Chun Zhu | IJCV, vol. 63, no. 2, pp. 113-140. | 2005 | PDF

A Time-Efficient Cascade for Real-Time Object Detection: With applications for the visually impaired

Xiangrong Chen, Alan Yuille | CVPR Workshop on Computer Vision Applications for the Visually Impaired | 2005 | PDF

2004
Object Perception as Bayesian Inference

Daniel Kersten, Pascal Mamassian, Alan Yuille | Annual Review of Psychology | 2004 | PDF


Motion Estimation by Swendsen-Wang Cuts

Adrian Barbu, Alan Yuille | CVPR | 2004 | PDF


2003


Human and Ideal Observers for Detecting Image Curves

Alan Yuille, Fang Fang, Paul Schrater, Dan Kersten | NIPS | 2003 | PDF

Image Parsing: Segmentation, Detection, and Recognition

Zhuowen Tu, Alex Chen, Alan Yuille, Song-Chun Zhu | ICCV | 2003 | PDF

A Bayesian Network for Relational Shape Matching

Anand Rangarajan, James Coughlan, Alan Yuille | ICCV | 2003 | PDF

A Generative Model Based Approach to Motion Segmentation

Daniel Cremers, Alan Yuille | German Conference on Pattern Recognition (GCPR) | 2003 | PDF

The Generic Viewpoint Assumption and Planar Bias

Alan Yuille, James Coughlan, Scott Konishi | TPAMI | 2003 | PDF

The Concave-Convex Procedure (CCCP)

Alan Yuille, Anand Rangarajan | Neural Computation | 2003 | PDF

Manhattan World

James Coughlan, Alan Yuille | Neural Computation | 2003 | PDF

Bayesian Models of Object Perception

Dan Kersten, Alan Yuille | Current Opinion in Neurobiology | 2003 | PDF

The KGBR Viewpoint-Lighting Ambiguity

Alan Yuille, James Coughlan, Scott Konishi | Journal of the American Optical Society | 2003 | PDF

Statistical Edge Detection: Learning and Evaluating Edge Cues

Scott Konishi, Alan Yuille, James Coughlani, Song-Chun Zhu | TPAMI | 2003 | PDF

A Statistical Approach to Multi-Scale Edge Detection

Scott Konishi, Alan Yuille, James Coughlan | IVC | 2003 | PDF

A Large Deviation Theory Analysis of Bayesian Tree Search

James Coughlan, Alan Yuille | Mathematical Methods in Computer Vision | 2003 | PDF